Подготвителна група - 5 годишни "Слънчица"

 

„Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата.”
Максим Горки

 

Екипът на група „Слънчица” вярва, че всяко дете е уникално и това ни мотивира да създадем среда, която да подпомогне физическото, познавателно, езиково, нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата.

Дейностите, които извършваме, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на увереност в собствените му възможности. Нашата работа е насочена към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата и постигане на качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Чрез разнообразни игри развиваме познавателната активност на децата, провокираме творческото им мислене и въображение, а чрез всекидневен достъп до специализирани материали в Интернет повишаваме тяхното емоционалното състояние и знания.

Наши партньори са родителите. Те имат възможност не само да се включват в организираните празненства и родителски срещи, но и да наблюдават учебно-възпитателния процес на децата си посредством дигитално табло и непосредствено участие в открити моменти. Чрез това се надяваме да им осигурим сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много любов и внимание.

Педагогическият екип, който се грижи за децата от група „Слънчица“ е в състав: г-жа Мариана Вачева, г-жа Станислава Тотева, пом. възпитател г-жа Таня Дончева.